Vedtægter


teamodder1 400px§1 Navn og hjemsted 
Team Odder er en cykelmotionsklub med hjemsted i Odder Kommune.


§2 Klubbens formål
At fremme motionscyklingen i Odder og Østjylland under mottoet ”motionscykling for alle”. At virke på et plan, hvor alle kan være med og derved fremme interessen for motionscykling til gavn for alle. Eventuelt at arrangere et årligt motionscykelløb i Odder/Østjylland, hvor alle kan deltage. At foranledige, at medlemmerne i foreningen samles om motionscykling og kammeratligt samvær, samt at anspore medlemmerne til at deltage i motionscykelløb i Danmark og udlandet.


§3 Styringsgruppe 
Foreningen ledes af en styringsgruppe på 5 medlemmer, der vælges på en årlig generalforsamling. De vælges for 2 år ad gangen. 3 afgår ulige år og 2 lige år. Styringsgruppen etablerer sig som helhed, og er ansvarlig overfor generalforsamlinger angående kassererfunktionen og skal foranledige, at formålsparagraffens ordlyd efterleves. Styringsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden, og afholder møder så ofte mindst 3 medlemmer af styringsgruppen ønsker dette. Der indkaldes til møder med mindst 8 dages varsel. Styringsgruppen er ikke beslutningsdygtig, såfremt der til møderne ikke er fremmødt mindst 3 medlemmer af styringsgruppen. Der skal udarbejdes forhandlingsprotokol over det på møderne passerede.


§4 Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned efter bekendtgørelse herom til alle medlemmerne. Indkaldelsen skal ske skriftligt og være med mindst 3 ugers varsel.

 

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Styringsgruppen aflægger beretning.

Pkt. 3 Revideret regnskab fremlægges. Kontingentet fastsættes.

Pkt. 4 Indkomne forslag. Herunder forslag til det kommende års arrangementer og ture.

Pkt. 5 Valg af medlemmer til styringsgruppen.

Pkt. 6 Valg af 2 suppleanter til styringsgruppen.

Pkt. 7 Valg af revisor.

Pkt. 8 Eventuelt.

Pkt. 9 Afslutning

 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til ture, skal fremsendes til styringsgruppen i skriftlig form senest 1. oktober.


§5 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af medlemmerne eller mindst 3 medlemmer af styringsgruppen begærer dette. Begæringen skal fremsættes skriftligt til alle medlemmer og være ledsaget af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i §4.


§6 Kasserer
Kassererfunktionen er vedhæftet en person i styringsgruppen, men hele styringsgruppen hæfter for funktionens ansvar, dvs., at kun én person kan hæve/indsætte på foreningens konti. Styringsgruppen er fælles om ansvaret for de hævede/indsatte beløb forvaltes efter medlemmernes ønsker. Regnskabsåret går fra 1/11 – 31/10. Kontingent opkræves hvert år efter generalforsamling og skal være betalt med udgangen af januar måned.


§7 Ind- og udmeldelse
Alle der ønsker at dyrke cykling på motionsplan kan melde sig ind i team Odder. Personer der ønsker at køre cykelrace vil blive henvist til godkendt cykelklub. Udmeldelse skal ske skriftligt til styringsgruppen.


§8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af styringsgruppen i forening. Ingen enkeltpersoner kan uden styringsgruppens accept tegne foreningen. Ved optagelse af lån, eller brug af større pengebeløb, skal der foreligge en generalforsamlingsbeslutning med mindst 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.


§9 Opløsning
Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette. En evt. formue skal ved opløsningen af foreningen, efter generalforsamlingens nærmere anvisning tilfalde almennyttige formål i Odder kommune.

Sponsorer

megavin gul 300x100

brolaeggeren logo

KvicklyOdder